PRIVACYVERKLARING


Baby Spa Deluxe respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Baby Spa Deluxe worden verwerkt. Baby Spa Deluxe acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Baby Spa Deluxe zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Baby Spa Deluxe past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Baby Spa Deluxe raadt u dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat u steeds volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens door Baby Spa Deluxe en het beschermen van uw eigen privacy.

Baby Spa Deluxe verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Baby Spa Deluxe, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het reserveren voor een shantala babymassage of  Baby float sessie op de website www.babyspadeluxe.com of op de mobiele applicatie van Baby Spa Deluxe (hierna beide aangeduid als ‘het platform’);
  • Het bestellen van producten middels het platform;
  • Het inschrijven voor en ontvangen van nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door Baby Spa Deluxe verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website of platform gedaan verzoek, ingediende reservering of aankoop product, de inschrijving voor nieuwsbrieven, dan wel een (anderszins) tot stand gekomen overeenkomst waarbij u partij bent.

Indien u persoonsgegevens aan Baby Spa Deluxe verstrekt, worden deze door Baby Spa Deluxe verwerkt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan uw contactverzoek.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website of het platform aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het in het kader daarvan door u verstrekte e-mailadres wordt door Baby Spa Deluxe uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Baby Spa Deluxe.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Baby Spa Deluxe of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Baby Spa Deluxe of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of het platform. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Baby Spa Deluxe, om de website van Baby Spa Deluxe, het platform en de e-mailvoorzieningen van Baby Spa Deluxe te kunnen exploiteren.

Google Analytics

De website en het platform verzamelt middels Google Analytics cookies voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website c.q. het platform door de bezoekers en gebruikers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website c.q. het platform wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website c.q. het platform in anonieme vorm te verzamelen. Uw IP-adres wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Uw rechten

U heeft het recht om Baby Spa Deluxe te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Baby Spa Deluxe slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Baby Spa Deluxe legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website en het platform middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Baby Spa Deluxe, kunt u contact opnemen met Baby Spa Deluxe. Baby Spa Deluxe helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Baby Spa Deluxe of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Baby Spa Deluxe

Rivierenplein 6

3313 HD Dordrecht

E-mailadres: info@babyspadeluxe.nl